word

Thi hoa hậu toàn câu hỏi khó. Photo courtesy Daniel Ramirez . 'Loaded question' có từ loaded là nặng nề, gay go; vì thế từ nà...