phrase

Photo credit: UEFA . 'Win the day' nghĩa là thắng lợi sau một cuộc tranh tài, thành công sau một cuộc tranh luận (thuyết phục...