word

Các anh chuẩn bị "thông nòng" (Coca Cola). Photo courtesy Dying Regime . 'coup d'état' nghĩa là cuộc đảo chính;...