word

Ivanka Trump chưa sẵn sàng làm quân sư cho cha. Photo courtesy Marc Nozell . 'éminence grise' nghĩa là mưu sĩ, quân sư (a per...