Journey in Life: 08/16/16

Search This Blog

Tuesday, August 16, 2016

Tập trung là sức mạnh thành công

Photo courtesy Mark Hunter.

I never could have done what I have done, without the habits of punctuality, order, and diligence, without the determination to concentrate myself on one object at a time.
~ Charles Dickens

Tôi sẽ không bao giờ có thể làm được những gì tôi đã làm, nếu không có thói quen đúng giờ, ngăn nắp và siêng năng, và nếu không có quyết tâm tập trung mỗi lúc một việc.

Popular Now