phrase

Photo courtesy AMISOM Public Information . 'Under enemy fire' nghĩa là dưới làn đạn của địch, dưới hỏa lực của địch. Ví d...