Journey in Life: 11/22/16

Search This Blog

Tuesday, November 22, 2016

Sống vì lý tưởng

Small statue of Hugo Wstinc near the Dom Church, Utrecht, NL. Photo courtesy Bart van Leeuwen.

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom.
~ Thomas Carlyle

Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán.

Lý tưởng sống từ những điều bình dị

Photo courtesy Wyncliffe.

We must have ideals and try to live up to them, even if we never quite succeed. Life would be a sorry business without them. With them it's grand and great.
~ Lucy Maud Montgomery

Chúng ta cần phải có lý tưởng và cố gắng sống vì chúng, ngay cả khi sẽ không mấy thành công. Cuộc sống sẽ là một công việc buồn chán nếu không có chúng. Có lý tưởng, cuộc sống trở nên vĩ đại và lớn lao.

Đàn bà phong lưu đa tình

Photo courtesy Jonathan Kos-Read.

With Women, we speak of "love", "duty", "right", "wrong", "pity", "hope", and other irrational and emotional conceptions, which have no existence, and the fiction of which has no object except to control feminine exuberances.
~ Edwin Abbott

Với phụ nữ, chúng ta nói về "tình yêu", "nghĩa vụ", "đúng", "sai", "lòng trắc ẩn", "niềm hy vọng", và những quan niệm về tình cảm phi lý khác, mà không hề có, và những điều hư cấu về chúng không có mục tiêu nào khác ngoài việc kiểm soát sự phong lưu của họ.

Popular Now