Journey in Life: 01/22/17

Search This Blog

Sunday, January 22, 2017

Việc tốt mỗi ngày

A little kindness goes a long way. Photo courtesy Jimmy Baikovicius.

Let us not tire of a good work, hard though it be and wearisome; think of the many little hearts that in their sorrow look to us for help.
~ Louisa May Alcott

Chúng ta hãy không bao giờ mỏi mệt và ngừng làm việc tốt, dù khó khăn và mệt nhọc đến mức nào; hãy nghĩ tới những trái tim bé nhỏ luôn mong được ta giúp đỡ khi gặp nỗi đau.

Popular Now