Journey in Life: 02/23/17

Search This Blog

Thursday, February 23, 2017

Báo cáo tài chính của công ty đại chúng

...công ty đại chúng có chào bán cổ phiếu ra công chúng phải công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại đại hội đồng cổ đông hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận. Khuyến khích các công ty thực hiện thuyết minh tình hình sử dụng vốn trong Báo cáo tài chính thay vì phải lập báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn trình đại hội đồng cổ đông (by Anh Việt).

Khi thu tiền của nhà đầu tư, công ty đại chúng chưa đủ điều kiện để ghi nhận tăng vốn. Việc ghi nhận tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành đợt chào bán, nộp Báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và được Ủy ban Chứng khoán xác nhận kết quả chào bán.

Theo nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán, các công ty cổ phần khi không còn là đại chúng vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ với Ủy ban Chứng khoán trong vòng 1 năm.

bad case: công ty cổ phần Hùng Vương bất ngờ báo lỗ 49 tỷ đồng thay vì khoản lãi hơn 308 tỷ đồng trước kiểm toán.

Popular Now