Journey in Life: 03/20/17

Search This Blog

Monday, March 20, 2017

Khi người ta trẻ: Hãy là chính mình

Photo courtesy martinak15.

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
~ Ralph Waldo Emerson

Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

Bài trước: Thiện ác hữu báo

Popular Now