Journey in Life: 04/01/17

Search This Blog

Saturday, April 1, 2017

Du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà, 2017

lika a boss...
baby face...

Bài trước: Traphaco - Chương trình lễ chùa đầu năm Đinh Dậu

Người giữ hồn nghề

Photo courtesy taymtaym.

We are so bound together that no man can labor for himself alone. Each blow he strikes in his own behalf helps to mold the universe.
~ Jerome K. Jerome

Chúng ta gắn kết với nhau tới mức không ai có thể tự mình làm việc cho riêng mình. Mỗi "nhát búa" ta quai đều góp phần "rèn" nên vũ trụ.

Bài trước: Mái ấm bình yên

Popular Now