phrase

Lưới nặng, cá đầy. Photo courtesy Danumurthi Mahendra . 'Time hangs heavy' nghĩa là thời gian nặng nề (trôi) vì bạn (gần như)...