work

chi phí cố định lớn, và thay đổi kỹ thuật (công nghệ) thiên về kỹ năng (ít người được đào tạo bỏ ra làm kinh doanh, họ gia nhập các tập đ...