Journey in Life: 12/09/17

Search This Blog

Saturday, December 9, 2017

"One of life's greatest mysteries is how the boy who wasn't good enough to marry your daughter can be the father of the smartest grandchild in the world" nghĩa là gì?

'One of life's greatest mysteries is how the boy who wasn't good enough to marry your daughter can be the father of the smartest grandchild in the world'
~ ngạn ngữ Do Thái

= một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại là người không xứng tầm cưới con gái mình lại có thể là cha của đứa cháu ngoại thông minh nhất thế giới...*

wat pho, bangkok, thailand, 15/11/2017.


* nghĩa negative, tức là không có chuyện đó đâu, phải 'đôi lứa xứng đôi'...

Popular Now