marriage

ấn độ khuyến khích hôn nhân, bằng chương trình thưởng gần 3.000 euro cho người Hindu ở giai cấp cao hơn cưới người ở tầng lớp thấp kém nhất...