Journey in Life: 12/24/17

Search This Blog

Sunday, December 24, 2017

Người ta nói em lừa dối anh

Photo courtesy Dita Margarita.

Any woman can fool a man if she wants to and if he's in love with her.
~ Agatha Christie

Bất kỳ cô gái nào cũng có thể đánh lừa một chàng trai nếu như cô ấy muốn còn anh ta thì si tình.

Popular Now