"If you would be happy for a week, take a wife; if you would be happy for a month, kill a pig; but if you would be happy all your life, plant a garden" nghĩa là gì?

'If you would be happy for a week, take a wife; if you would be happy for a month, kill a pig; but if you would be happy all your life, plant a garden'
~ ngạn ngữ Trung Quốc

= muốn hạnh phúc một tuần, cưới vợ; muốn hạnh phúc một tháng, mổ lợn; nhưng nếu muốn được hạnh phúc cả đời, trồng một khu vườn...

trồng vườn và lấy vợ Nhật nữa thì sao... Photo courtesy Japanexperterna.se.

Bài trước: "Teach your son in the front garden and your wife on the pillow" nghĩa là gì?
Tags: marriage

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục