Journey in Life: "Pretty wife, old wine -- many friends" nghĩa là gì?

Tuesday, February 13, 2018

"Pretty wife, old wine -- many friends" nghĩa là gì?

'Pretty wife, old wine -- many friends'
~ ngạn ngữ Bulgaria

= vợ đẹp, rượu lâu năm -- nhiều bạn

Người tình rượu bia. Photo courtesy freestocks.org.

Bài trước: "A prudent wife is from the Lord" nghĩa là gì?

No comments:

Post a Comment