Journey in Life: 05/02/18

Search This Blog

Wednesday, May 2, 2018

"Don't confide secrets to your wife, don't rent if your house has a pergola, don't have cops as a godfathers" nghĩa là gì?

'Don't confide secrets to your wife, don't rent if your house has a pergola, don't have cops as a godfathers'
~ ngạn ngữ Sicily

= đừng kể bí mật cho vợ, đừng cho thuê nhà nếu có giàn thiên lý, đừng nhận công an làm cha đỡ đầu
cẩn thận, đừng nói gì hớ... Photo courtesy Thought Catalog.

Bài trước: "A wife and a nag, choose them from your neighborhood" nghĩa là gì?

Popular Now