economics

lý do vì robot lấy mất jobs, thật vậy ư, như bảng tính điện tử lấy mất việc của kế toán viên(?), như vậy cần đánh thuế những ai sử dụng...