Journey in Life: 11/21/18

Search This Blog

Wednesday, November 21, 2018

"Able to do with eyes closed" nghĩa là gì?

beach kiss. Photo courtesy micadew.

'Able to do with eyes closed' nghĩa là làm việc gì rất dễ dàng (mà không cần nghĩ/nhìn); 'nhắm mắt viết tay trái' cũng được :)

Ví dụ
Psychologists reveal why we kiss with our eyes closed. :)

Spiritual but not religious, said Archie Shepp of the opener, Wise One, by his former mentor John Coltrane, and Isfahan by Duke Ellington and Billy Strayhorn, a tune that Shepp delivered with eyes closed, his tenor sax tender and expressive.

It couldn't have shared its crossover with a better pair of drivers than Julian Rachlin on violin and Sarah McElravy on viola. The two played so tightly, so clearly and so vibrantly that, with eyes closed, no one would suspect Rachlin was also conducting the chamber-sized Naples Philharmonic.

Phạm Hạnh


Chúng tôi, đương nhiên, cũng đồng ý

thuốc cho bò uống để phân bò... ít thối hơn đã được chấp thuận :D
-----

The US Food and Drug Administration has approved (chấp thuận, phê chuẩn, phê duyệt, chuẩn y) a drug (thuốc, ma túy, thuốc ngủ) which reduces the amount of ammonia released in cow manure (phân bón, phân xanh). The drug is designed to make the animal (động vật) excrement (cứt, phân) smell better and will help make pastures (đồng cỏ, bãi cỏ) more environmentally friendly (thân thiện với môi trường). Tests showed the product was safe for cattle and for consumers, but may make some beef products a little tougher, the FDA said.

Furusato Nouzei nghĩa là gì?

'thuế đóng góp cho quê hương' của nhật bản,

người dân sống ở nơi này nhưng có thể chọn đóng 40% residence tax (thuế cư trú ở nơi đó) cho 'quê hương' (ko định nghĩa chính xác thế nào là 'quê hương': sinh ra ở đó, hay sinh ở nơi này nhưng sống nhiều năm ở thành phố khác, hay đơn giản là chọn một thành phố yêu thích (có đặc sản ngon, du lịch hoặc các dịch vụ khác tốt)); trong trường hợp tokyo, residence tax chiếm 45% tổng thuế -> = 30 tỷ usd, 40% con số này sẽ là 12 tỷ usd mà người nhập cư tokyo có thể gửi về 'quê hương',

nhật bản lại có "truyền thống" (socially-obliged) là nếu được nhận quà, thì thường tìm cách trả lại món quá giá trị khoảng 30%, ví dụ nhận được quà 300 usd sẽ mua cái gì đó 90 usd để tặng lại -> các chính quyền 'quê hương' tham gia cuộc đua kêu gọi những "người con xa quê" đóng góp cho địa phương và sẽ gửi lại họ 30% số tiền thuế bằng đặc sản quê hương -> thị trường sản phẩm truyền thống, trung gian v.v... xuất hiện

xem chi tiết ở đây,
-----
Called ふるさと納税 (Furusato Nouzei or, roughly, the Hometown Tax System), it works something like this:

A substantial portion of Japan's income-based taxes are residence taxes, which are paid to the city and prefecture (think state) that one resides in, based on one's income in the previous year. The rate is a flat 10% of taxed income; due to quirks of calculating this which almost certainly aren't relevant to you, you can estimate this as 8% of what white collar employees think their salary is.

Furusato Nouzei allows you to donate up to 40% of next year's residence tax to one or many cities/prefectures of your choice, in return for a 1:1 credit on your tax next year. This is entirely opt-in. Anyone can participate, regardless of where they live.

In principle, the idea is to donate to one's hometown. Importantly, one actually has unfettered discretion as to which city/prefecture one donates to.

... In 2008, about 33,000 people participated in the Furusato Nouzei system, principally out of genuine charitable concern. In 2016, it was about 2.2 million. They donated on the order of $2.5 billion. The primary accelerant was the bidding war. A contributor was the popularization of Internet sites to broker the donations, which substantially reduce the friction required to participate.

Popular Now