Journey in Life: "Good fences make good neighbors" nghĩa là gì?

Monday, June 10, 2019

"Good fences make good neighbors" nghĩa là gì?

Hàng xóm thân thiện.  Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash
"Good fences make good neighbors" = tốt hơn hết là lo chuyện của mình và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. 
Giữa hàng xóm (neighbor) với nhau có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp nhất là khi không xâm phạm hoặc làm ảnh hưởng lên vùng đất của nhau chẳng hạn như "fences" (hàng rào), bao trọn vật nuôi hay vườn tược của chủ khu đất. Câu tục ngữ này phổ biến từ năm 1914 với bài thơ "Mending Wall" của Robert Frost. 

Ví dụ 
Good fences make good neighbors, as Robert Frost famously wrote, but when it comes to bears and backyard farms those fences better be electrified (nhiễm điện). 

Some say good fences make good neighbors. But in Barnegat, all it took was a hose (vòi) and a quick response. A neighbor with a garden hose kept a home fire at bay Monday evening in the Mirage development, officials said. 

Crews put the finishing touches on a section of privately funded (tài trợ tư nhân) border wall that has caused some controversy (tranh cãi). It has 336 panels of steal beams (xà, dầm) hundreds of feet of concrete (bê tông) and it's more than a half a mile-long. "Good fences make good neighbors. That's always been my belief," said contract liaison (liên lạc) foreman (quản đốc) Mike, who did not want to use his real name. 

The old saying is that good fences make good neighbors. Well, so do waste treatment plants (nhà máy xử lý rác thải). OK, that doesn’t have quite the same ring. But it pretty much sums up (kết luận, tóm tắt) the relationship between Washington and its neighbor to the north, Victoria, British Columbia. Situated on Vancouver Island, just 25 miles from Port Townsend, Victoria and the cities that surround it are finally preparing to stop dumping raw sewage (chất thải) into the waters of the Salish Sea. 

Thu Phương 

No comments:

Post a Comment