"Bring out the best in" nghĩa là gì?

Hãy thể hiện điểm mạnh nhất của mỗi người. Photo by  Thomas Drouault

"Bring out the best in" nghĩa là khiến ai đó thể hiện điểm nổi bật nhất hoặc tốt nhất của một người nào đó. Ví dụ, một cô giáo cố gắng khiến học sinh của mình thể hiện hết những điểm nổi bật nhất của các em.

Ví dụ
Leaders (những người lãnh đạo) who bring out the best in their teams set clear leadership intentions (dự định, mục đích); they consciously ( một cách có ý thức, nhận thức) choose the behaviors (hành vi), attitudes (thái độ) and energy (năng lượng) they will bring to work each day.

GEMINI (cung Song Tử) (May 21-June 20): Recall (gợi lại, nhớ về) what’s happened before you get involved in (bao gồm, liên quan) something that may have consequences (hậu quả). You are best to rely on facts and people who bring out the best in you, not the worst (không phải điều tệ nhất). Keep life simple (cứ sống đơn giản). 4 stars

Rapping over a soul sample (hình mẫu tâm hồn hoặc tinh thần) is the equivalent (tương đương) of lacing up a pair of sneakers (buộc dây của một đôi sneaker) and stepping onto (bước ra) a city court (phiên tòa, cung điện thành phố); you better bring your A-game (nỗ lực hết sức có thể). But this pressure (sự áp lực) can be a good thing. Sometimes, it brings out the best an emcee (người chủ trì) has to offer, especially, one who rarely (hiếm) tackles (giải quyết, khắc phục) soul beats (nhịp đập tâm hồn).

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục