"Color inside the lines" nghĩa là gì?

Con yêu nghe mẹ nói nè. Photo by Sai De Silva

"Color inside the lines" chỉ những người suy nghĩ và hành động tuân theo những quy định đã được thiết lập sẵn. Được so sánh với việc một đứa trẻ được khuyến khích làm theo những hướng dẫn trong sách.

Ví dụ
I am not good at (không giỏi, rất tệ về) cutting paper (cắt giấy) in straight lines (theo đường thẳng), even when I have a scale (thước, thang tỉ lệ) to help me. I still can't colour inside the lines.

So is that why your show is so popular – one of you (một trong các bạn) colors inside the lines and one of you does not (một trong các bạn không làm theo hướng dẫn hoặc quy định)?

Krug’s poignant and insular vision (tầm nhìn sâu cay và hẹp hòi) is one that pushes boundaries (đẩy ranh giới) to blurring edges (rìa vực mờ mịt) — and will always set him apart (chia cách anh ta với) from artists who choose to color inside the lines.

Bin Kuan
Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục