"Stand by my guns" nghĩa là gì?

Dù có bị thiêu thành tro thì ta vẫn không đầu hàng. Photo by Mohamed Nohassi

"Stand by my guns" là giữ vững lập trường, quan điểm, ý kiến, sự quyết tâm và niềm tin của mình và chối bỏ bất kì ai thuyết phục bạn tin hay làm theo điều mà bạn không muốn. Theo nghĩa đen là một người lính luôn giữ súng hoặc chuẩn bị súng (trong quân đội).

Ví dụ
No matter how it is (dù thế nào đi nữa), just keep in mind that (nhớ rằng, lưu ý) standing by your guns is the best choice.

He said the CNMI people should continue to respect and appreciate their history and differences while standing by their guns in their endeavor (nổ lực, cố gắng) to promote (khuyến khích) diversity (sự đa dạng) and harmony (sự hòa hợp) in the Commonwealth (toàn thể nhân dân).

However, standing by your guns with your investments through difficult times is one of the most important lessons (một trong những bài học quan trọng nhất) you'll learn about investing.

Bin Kuan

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục