Journey in Life: "Hang up my hat" nghĩa là gì?

Wednesday, July 10, 2019

"Hang up my hat" nghĩa là gì?

Cuộc đời nay đây mai đó. Photo by Ev

"Hang up my hat" = Treo mũ lên để đánh dấu lãnh thổ nhưng nghĩa bóng được hiểu là sinh sống đâu đó và chiếm/dành nơi cư trú và nghỉ hưu hoặc bỏ công việc đang làm để ổn định cuộc sống.

Ví dụ
The owner (chủ) of J & C Auto Parts has serviced the Redcliffe community for more than 53 years, but now he's ready to hang up his hat.

Grainne McLoughlin has decided not to run in the forthcoming local election (chạy cuộc bầu cử ở địa phương sắp tới), after 14 years in local politics in Greystones. It was 2004 when Grainne was first elected (được bầu chọn, bỏ phiếu). "I'm hanging up my hat now," she said. "I would like to spend more time with my family."

We have saved ordinary families literally millions of pounds through inheritance (kế thừa) tax planning. If you can find a robot who can assess (đánh thuế) every client’s individual circumstances and devise (đặt ra) a tax efficient financial strategic plan (một kế hoạch có chiến lược về tài chính hiệu quả về thuế) that meets all of their objectives and costs (đáp ứng được mục tiêu và chi phí của họ) as little as robo-advice (lời khuyên bổ ích), then I will hang up my hat. But until then, I intend to carry on (tiến hành) as planned (như đã dự định).


Bin Kuan

No comments:

Post a Comment