"In the black" nghĩa là gì?

Photo courtesy: Mike Lawrence

"In the black" có nghĩa là có tiền, có lời, không nợ nần gì. Ngược lại với cụm từ "in the red" (nợ nần, mất khả năng thanh toán). Ý nghĩa cụm từ này như vậy là bởi sổ sách kế toán truyền thống thường viết các khoản thu bằng mực đen (và các khoản chi bằng màu đỏ). 

Ví dụ 
ICICI Bank back in the black, Q1 net profit (lợi nhuận ròng Quý I) at ₹1908 crore (crore = mười triệu tiền Ấn). 

Oilsands companies (công ty cát dầu) in the black, but maintaining capital discipline (kỷ luật sử dụng vốn) amid (trong bối cảnh) capacity crunch (năng xuất gãy).

India’s second-largest public sector lender (cho vay khu vực công) Punjab National Bank (PNB) is back in the black, posting net profit (lợi nhuận ròng) of ₹1,018.63 crore on the back of a decline in provisioning for bad loans (cấp các khoản nợ xấu). 

Thu Phương 

Bài trước: "Bust your ass" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc