"The lady or the tiger" nghĩa là gì?

Chết rồi, giờ sao ra? Photo by Tomas Tuma on Unsplash

"The lady or the tiger" là cụm từ chỉ một vấn đề nan giải mà không ai biết được kết quả và hướng giải quyết cho nó. Câu thành ngữ bắt nguồn từ câu chuyện cùng tên của nhà văn Frank R. Stockton được xuất bản đầu tiên vào năm 1882 trong tạp chí The Century.

Ví dụ
The choice was love or politics — the lady or the tiger — and the mayor (chủ tịch thành phố) opted (chọn) for his girlfriend.

In season four’s finale, tensions over Tom came to a head when when Jane demanded Daria dye blonde streaks into her hair. The result was less “the lady or the tiger” and more grim (u sầu), spurring (thúc đẩy/ khích lệ) further fighting between the two.

After a designer meets a couple, the man will pull the designer aside (kéo sang một bên) to insist he keep the costs down and to let him know if his wife starts going over budget (quá ngân sách). Once the man is out of earshot (ngoài tầm nghe thấy), the wife will tell the designer not to worry about money, that she will take care of it. It may not be the lady or the tiger — but which door do you choose?


Hậu Giang

Bài trước: "Mad as a snake" nghĩa là gì?
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục