Journey in Life: "Hairy at the heel" nghĩa là gì?

Saturday, October 19, 2019

"Hairy at the heel" nghĩa là gì?

Gót chân anh có lông không? Photo courtesy: Kitty Thorne-Supancic

"Hairy at the heel" = gót chân nhiều lông -> vô giáo dục, không đáng tin và nguy hiểm. Cụm từ này xuất phát từ việc nuôi ngựa, những con ngựa nhiều lông ở móng thường là không được chọn lọc kỹ càng.

Ví dụ
I can’t say I like Bob. I’ve once or twice had a row (cãi nhau) with him. He’s a bit hairy at the heels.

Princess Jasmine never trusted her father’s advisor Jaffar. She always found him somewhat hairy at the heel.

Of all the characters in Harry Potter, I find Lucius Malfoy the most hairy at the heel. He’s always switching his loyalties, depending on who is in power.

Ngân Nguyễn

Bài trước: "Dish the dirt" nghĩa là gì?

No comments:

Post a Comment