"I won't eat you" nghĩa là gì?

Đã quen rồi còn ngại. Photo by Larm Rmah

"I won't eat you" = Tôi không ăn thịt bạn đâu, đừng lo nhé! -> Được dùng để nói với ai hay ngại hoặc sợ sệt không dám tiếp cận hoặc nói chuyện với ai đó; khích lệ ai để nói hoặc tiếp cận, không việc gì phải sợ ai cả.

Ví dụ
“I won't eat you — today,” he said, and accepted a congratulatory fist-bump as Mr. Brown got his breath back and darted away.

I kind of feel sorry for it to be honest, especially after staring into its terror-filled eyes. I won't eat you, don't worry!

The ghost went back to all the scared kids and said, “Don't worry, I won't eat you. I just want to play.” Everyone was friends and played together.


Bin Kuan

Tags: phrase

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục