Làm người là khó


It might seem easier to go through life as the echo - but only until the other guy plays a wrong note.
~ Warren Buffet

ở đời, làm phụ cho ai đó thì có vẻ dễ, cho đến khi kẻ đó mắc sai lầm.


Tags: quote

19 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục