"Take the shirt off back" nghĩa là gì?

Khoe áo mới. Photo by Michael Afonso

"Take the shirt off (one's) back" = Cởi áo trên lưng ai/cởi áo sau lưng ai -> Lấy rất nhiều tiền của ai và khiến người đó lâm vào cảnh túng quẫn; dang tay giúp đỡ ai, cởi áo mình cho ai mặc.

Ví dụ
Dundee-area firefighter Damian Carbone always is willing to take the shirt off his back for someone in need, friend Charlie Myers said.

"He was so generous, he would take the shirt off his back for anyone. He supported a lot of Tasmanians to follow their dreams in motorsport.".

“On more than one occasion, he would literally take the shirt off his back to lovingly wrap a fossil (hóa thạch, vật cổ) that he was transporting to the museum.”.

Bin Kuan

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc