phrase

Cemetary Angel. Photo courtesy Lenny K Photography . 'Shed a tear' nghĩa là khóc than, rơi lệ, rớt nước mắt tiếc thương (nhất...