"Charm the pants off" nghĩa là gì?

Thế này đã đủ làm anh mê đắm? Photo by Lucas Ettore Chiereguini from Pexels

"Charm the pants off (one)" nghĩa là quyến rũ, bỏ bùa ai (khiến người ta tự cởi quần).

Ví dụ
Brad Pitt charmed the pants off literally everyone at the Oscars Vanity Fair party.

A big, swaggering (nghênh ngang) French bistro (quán rượu nhỏ) has just sauntered into (đưa vào) town and it’s come to charm your pants off.

It’s been said that our late Alan Bond could charm the pants off anyone he met and convince (thuyết phục) them the world was flat if he wanted to.

Jimmy so far hasn't seemed capable (khả năng) of putting a bomb on a wheelchair (xe lăn) or equipping (trang bị) a machine gun (súng máy) to the trunk of a car, but he is willing to charm the pants off those who mean him harm (làm hại).

Thu Phương

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục