"Don't let the bedbugs bite" nghĩa là gì?

Ngủ ngon, nhớ mơ về bọ. :D Photo by Ivan Oboleninov from Pexels

"Don't let the bedbugs bite" = đừng để con rệp giường nó cắn -> chúc ngủ ngon. Xuất phát từ bài hát ru ngủ cho trẻ "good night, sleep tight, don't let the bedbugs bite".

Ví dụ
Sleep tight, and don’t let the bed bugs bite – if you can avoid (tránh) it.

“When I was growing up, my grandma would say, ‘Sleep tight, don’t let the bed bugs bite,’ and I just thought it was a cute little saying,” she said.

"Good night, sleep tight. Don't let the bed bugs bite." A comfortingly familiar but always horrifying rhyme (vần điệu kinh khủng) to think of before you crash your head on the pillow.

We’ve all heard the saying ‘good night, don't let the bedbugs bite’ but this applies to mosquitoes too. Therefore always keep a tube of mosquito repellent handy (thuốc chống muỗi cầm tay) whether you’re planning to stay indoors or outdoors.

Thu Phương

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục