"Not your long suit" nghĩa là gì?

Lịch sử và toán, bạn chọn gì? Photo by Jeswin Thomas from Pexels

"Not (one's) long suit" = không phải bộ bài cùng hoa. Trong trò bài Tây, người cầm nhiều bài nhất trên tay gọi là "long suit". Nếu nói điều gì "not your long suit" nghĩa là bạn không giỏi về nó.

Ví dụ
She did histrionics (lịch sử) well, but logic was definitely not her long suit.

I am surprised such an experienced gentleman as you should require the hint, but then breeding (chăn nuôi) is obviously not your long suit.

Although math is not your long suit, you realize that it is not unreasonable (không hợp lý) for a $1s) million gift to impose a little burden (gánh nặng) on you.

One last point about stories and humor: If telling jokes and stories isn't your long suit, it's perfectly OK not to do it. There are other personalization methods (phương pháp cá nhân hóa) that might work better for you. Some people are simply not good storytellers.

Thu Phương

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục