"Make bricks without straw" nghĩa là gì?

Photo by: Jon Tyson on Unsplash

"Make bricks without straw" = làm gạch không cần rơm -> nghĩa là làm việc nhưng lại thiếu mất dụng cụ/đồ vật cơ bản cần thiết nhất; đóng thuyền mà không xẻ ván đó các bạn.

Ví dụ
“You can’t make bricks without straw,” goes the old saying. Nonsense (vô lý) – of course you can. In fact you can even make bricks without clay (đất sét), and that’s far more impressive.

Mr Livingstone is no hothead (người nóng vội). He’s not known for hitting the panic button. But he is clearly a man at the end of his tether (phạm vi) who has been asked to make bricks without straw for too long.

The Sharing Community and a number of other not-for-profit agencies are “always required to make bricks without straw,” said Rev. DeForest Raphael, president of the nonprofit’s (phi lợi nhuận) board of directors.

Ngọc Lân

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục