“Hold an eel by the tail” nghĩa là gì?

Photo by Wabi Jayme

“Hold an eel by the tail” = nắm đuôi lươn -> nghĩa là cố gắng giành/giữ ai/cái gì khó nắm bắt, hay lảng tránh.

Ví dụ
It's hard to catch this like holding an eel by the tail.

She's not easy. If you chase after her, you will hold an eel by the tail.

It's very elusive (hay lảng tránh, khó nắm). You need to take time or hold an eel by the tail.

Ka Tina

Tags: phrase

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục