"Hot will cool if greedy will let it" nghĩa là gì?

Photo by Alexander Lam

"Hot will cool if greedy will let it/If greedy wait, hot will cool" = nếu kìm lòng tham, cơn nóng sẽ nguôi ngoai -> nghĩa là tính kiên nhẫn rất quan trọng và sẽ được đền đáp.

Ví dụ
All together, I've got about a little over two years of work in the three pieces, but hot will cool if greedy will let it.

When establishing a new garden, it will generally take two to three years for perennials (cây lâu năm) to reach their mature size. If greedy wait, hot will cool.

There will be ups and downs (thăng trầm) in graduate school — everything will not work the first time around — so, if greedy wait, hot will cool, and do not get discouraged at all.

Ka Tina

Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc