Lợi thế nhất định

thừa kế của đế chế đường sắt thì cũng gặp nhiều khó khăn, vấn đề nan giải... có khi còn hơn so với người khởi nghiệp trong ngành xe tải, máy bay...

để trở thành một nhà tư bản chỉ cần bộ não (tư duy) và ý chí
-----
trích dẫn hôm nay… is from pages 24-25 of the 2006 Liberty Fund edition of Ludwig von Mises’s 1956 volume, The Anti-capitalistic Mentality (available free-of-charge on-line here):


Everybody is free to join the ranks of the three progressive (lũy tiến, tăng dần lên; đang tiến lên) classes of a capitalist society (xã hội tư bản). These classes are not closed castes (giai cấp). Membership in them is not a privilege (đặc quyền) conferred (trao, tặng) on the individual by a higher authority or inherited (thừa kế) from one’s ancestors (tổ tiên). These classes are not clubs, and the ins have no power to keep out any newcomer. What is needed to become a capitalist, an entrepreneur or a deviser of new technological methods is brains and will power (ý chí). The heir of a wealthy man enjoys a certain advantage (lợi thế nhất định) as he starts under more favorable conditions (điều kiện thuận lợi hơn) than others. But his task in the rivalry of the market is not easier, but sometimes even more wearisome (làm cho cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán ngắt) and less remunerative (được trả hậu, có lợi; để trả công, để đền đáp) than that of a newcomer. He has to reorganize his inheritance in order to adjust it to the changes in market conditions (điều kiện thị trường thay đổi). Thus, for instance, the problems that the heir of a railroad “empire” (đế chế đường sắt) had to face were, in the last decades, certainly more knotty (rắc rối, khó khăn, nan giải; có nhiều nút thắt) than those encountered by the man who started from scratch in trucking or in air transportation.

Bài trước: Bỏ đi
Tags: economics

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục