"Buck up" nghĩa là gì?

photo credit: the front runner (netflix movie)

'Buck up' = cheer up -> nghĩa là 'vui lên, (nhóc)'; lời nói động viên ai vui vẻ, đừng buồn; mạnh mẽ lên (đối diện với khó khăn, vấn đề... )...

Ví dụ
Buck up, kid, it's not the end of the world.

Buck up, Marshal all your troops.

Enforcement authorities need to buck up.

Annoyed by ‘poor’ response to Parivartan Yatras, Amit Shah tells Rajasthan BJP leaders to buck up.

“The train has left the station,” Mr. Newsom said. “We’re all in. Stop talking. He’s not going anywhere. It’s time for all of us to get on the train and buck up.”

Phạm Hạnh

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc