"Be Greek to Me" nghĩa là gì?

Đọc không hiểu gì vì như tiếng Hy Lạp. Photo courtesy Gabriele B.

Trong thành ngữ này cần lưu ý đến từ Greek, có nghĩa là tiếng Hy Lạp. 'Be Greek to me' có nghĩa là không thể nào hiểu được. Có giả thuyết cho rằng thành ngữ này xuất xứ từ một tác phẩm nổi tíếng của đại văn hào William Shakespeare vào năm 1599, trong đó ông đề cập đến một bài diễn văn mà không ai hiểu được vì bài diễn văn này được đọc bằng tiếng Hy Lạp. Ngày nay, khi người ta không hiểu bất cứ một điều gì, họ có thể dùng thành ngữ be Greek to me.

Ví dụ
“Finding a house to buy was complicated enough (đã là điều khá phức tạp rồi). But that’s nothing compared to (không là gì cả nếu phải so sánh với) all the paperwork my realtor (người lo việc mua bán nhà) asked me to sign. I’m looking at nearly a hundred pages of official documents full of terms I’ve never seen before. It’s all Greek to me (tôi không hiểu gì hết).”

“What was so important that our daughter was always exchanging messages with her friends? Finally, I grabbed her cell phone to see for myself. But it’s like she was writing in some kind of code (viết bằng mật mã). My husband couldn’t figure it out either. It was all Greek to us.”

Thực tế thú vị:
Bộ luật Hammurabi là bộ luật cổ xưa được bảo tồn nguyên vẹn, vào khoảng năm 1790 trước công nguyên, thời kì Babylon cổ đại, và được đưa vào áp dụng bởi vua Babylon đời thứ 6 - Hammurabi. Một bản gần như hoàn hảo của bộ luật tồn tại đến ngày nay, được khắc trên phiến đá basalt 7 foot, 4 inch, bằng ngôn ngữ Akkadian hình nêm (cuneiform).

Huyền Trang
VOA


Tags: phrase

1 Comments

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc