Journey in Life: 09/10/13

Search This Blog

Tuesday, September 10, 2013

"Chip on One’s Shoulder" nghĩa là gì?

Mộ liệt sĩ vô danh, nghĩa trang quốc gia Arlington. Photo courtesy Tim Evanson.

Chip có nghĩa là một mảnh gỗ và shoulder là cái vai. Thành ngữ này xuất xứ từ thế kỷ thứ 19 để chỉ những người thích gây sự, mang một khúc gỗ trên vai và thách người khác đánh nhau với họ để làm rơi khúc gỗ xuống đất. Bây giờ nó có nghĩa là một thái độ phẫn uất vì nghĩ rằng quá khứ của mình khiến mọi người có thành kiến với mình.

Ví dụ
“When I first got to private school (trường tư), I had a hard time. I wasn’t used to being around kids who came from wealthy families (học sinh con nhà giàu). And that upset (khó chịu) me. Years later, my classmates told me how I always had a chip on my shoulder (có thái độ gây hấn). That’s because I felt they treated me badly because I wasn’t rich.”

“We’ve both wanted to move up in the company. So I’m sorry that the boss promoted (thăng chức) me and not you. Every time I try to talk to you, you’ve got a chip on your shoulder (tỏ ra cay cú). But if you want to be mad at someone, it should be her. She made the decision.”

Huyền Trang
VOA


Popular Now