phrase

Kamakura, 12:37 trưa  Aug 3rd, 2009. Khi bạn ' wash your hands of ' điều gì, có nghĩa là bạn quyết định không nhận trách nhiệ...

transform

Happiness is a thing to be practiced, like the violin. ~ John Lubbock Throughout your life you have practiced many things unt...