word

Mmm... sunny side up. Photo courtesy jeffreyw . ' To butter up ' có nghĩa là khéo khen ai để họ thích bạn hoặc bạn có thể nhận...