word

Cuối cùng, cơn mưa đã tới (đúng lúc). Photo courtesy Derbyshire Harrier . 'In time' có nghĩa là không muộn, đúng lúc (not lat...