Journey in Life: 07/04/15

Search This Blog

Saturday, July 4, 2015

Đừng để hối tiếc

Photo courtesy Take Back Your Health.

One of my main regrets in life is giving considerable thought to inconsiderate people.
~ Jarod Kintz

Một trong những tiếc nuối lớn của tôi trong cuộc sống là dành quá nhiều suy nghĩ cho những người vô tâm.

Popular Now