Journey in Life: 07/04/15

Saturday, July 4, 2015

Đừng để hối tiếc

Photo courtesy Take Back Your Health.

One of my main regrets in life is giving considerable thought to inconsiderate people.
~ Jarod Kintz

Một trong những tiếc nuối lớn của tôi trong cuộc sống là dành quá nhiều suy nghĩ cho những người vô tâm.