word

Không hề tế nhị với Donald Trump gì cả. Photo courtesy Elvert Barnes . 'Nice question' có từ nice là tinh tế (đòi hỏi phải cẩ...