Journey in Life: 10/28/15

Search This Blog

Wednesday, October 28, 2015

Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây

...bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday. Happy birthday to you!


"Seize the initiative" nghĩa là gì?

Cần phải đi đầu trong việc giải thích rõ cho cử tri. Photo courtesy Matt Fields.

'Take (or seize) the initiative' có từ initiative là hành động nhằm giải quyết một khó khăn, sáng kiến; vì thế cụm từ này nghĩa là người đầu tiên hành động trong một tình huống cụ thể; dẫn đầu, làm đầu tàu (be the first to take action in a particular situation).

Ví dụ
Russia appeared to seize the initiative in international efforts to end the conflict in Syria on Sunday as Washington scrambled (tranh giành, vật lộn) to devise a new strategy for the war-ravaged country and France sent warplanes to bomb Islamic State targets.

This will require Republicans to seize the initiative and explain to voters who don't pay enough attention that the current leadership in both parties is mortgaging the future (cầm cố tương lai) with higher taxes, astronomical debt and possible bankruptcy.

These Qutb assigned to an ideologically pure vanguard (người tiên phong), who would reject the governments and societies prevailing in the region—all of which Qutb branded “unIslamic and illegal”—and seize the initiative in bringing about the new order.

Phạm Hạnh

Gai xương rồng

Photo courtesy Alan Levine.

Being negative only makes a difficult journey more difficult. You may be given a cactus, but you don't have to sit on it.
~ Joyce Meyer

Tiêu cực chỉ khiến một chặng đường khó khăn càng thêm gian khó. Bạn có thể gặp phải một cây xương rồng, nhưng bạn không nhất thiết phải ngồi lên nó.

Popular Now