word

Bush cha cùng thế giới  với những Tổ phụ Lập quốc. Photo courtesy PBS. 'Noblesse oblige' nghĩa là kẻ càng có quyền cao chức tr...

word

Đàn áp người biểu tình* là thất sách. Photo courtesy Chris . 'Self-defeating' nghĩa là tự chuốc lấy thất bại, thất sách ((of a...

word

Many areas of Yosemite Valley are off limits in order to restore and/or preserve native plant species. Photo courtesy Rennett Stowe . ...

word

Những hứa hẹn của điện toán đám mây không đạt yêu cầu. Photo courtesy George Thomas . 'Fall short' nghĩa là không đạt được mụ...